HOUSE SYSTEM

Abenaki

Abenaki House Leader – Mr Thompson

Abenaki House Captains – Freya D and Alice F

Aztec

Aztec House Leader – Mr Hawkey

Aztec House Captains – Keaton S and Tiffany D

Maori

Maori House Leader – Mr Douglas

Maori House Captains – Anya C and Sam T

Maasai

Maasai House Leader – Miss Chenoweth

Maasai House Captains – Amelia S and Leah B

ABENAKI 0
AZTEC 0
MAORI 0
MAASAI 0
  • Abenaki
  • Aztec
  • Maori
  • Maasai

Start typing and press Enter to search